හුයිඩා වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

වීදුරු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය

ht

අමු ද්රව්ය

ht
tet

වීදුරු උදුන

ht
bd

සෑදීම

htr

විදුලි ඇනලිං උදුන

ht
hrth

මුද්‍රණය

ht
er

ශීත කළ

as

පැකේජය

ht
v

පැකේජය

ht
d

ප්‍රවාහනය